10 Ruben Jimenez Donoso 0:37:24 (tr 0:37:24)
95 Josep Maso Tarres 0:45:34 (tr 0:45:31)
177 Agus Mota Panes 0:50:39 (tr 0:50:36)