91 Pedro Rodríguez Arias 00:26:22
92 Toni Guirao Motis 00:26:23
3 Ruben Jimenez Donoso 0:35:24 (tr 0:35:23)
249 Luis Carrasco Galeron 0:51:45 (tr 0:51:25)
372 Isidre Ferrer Cantal 1:08:12 (tr 1:07:32)
383 Isidre Porras Pedrazas 1:12:54 (tr 1:12:18)