Mattias Rosa el 31 de la general en 2:45’59"[@more@]de un total de 3402 arrivats i cinque de la categoria M35. Dia molt caluros que ha fet plegar molta gent.